תנאי שימוש

הגדרות

ספק - HTMLine (ע.מ. 038291837).
לקוח - מקבל השירות.
הסכם - מסמך זה הינו הסכם התקשרות לקבלת שירותים מהספק, בהתאם לתנאים המפורטים בו.
שירותים - שירותי אחסון אתרים, בניית אתרים, ושירותי אינטרנט נוספים המוצעים על ידי הספק.
חבילת אחסון או חשבון אחסון - שירות אחסון אתר באינטרנט לפי מפרט החבילה שנבחרה ע"י הלקוח.
מערכת או מערכת ניהול – מערכת ניהול תוכן המשרתת את הזנת התכנים ותחזוקת האתר בידי הלקוח.

פתיחה

 1. קבלת השירותים היא בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה הספק ללקוחותיו, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי גולשים ובכלל, ותוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכת, אותה מציע הספק.
 2. אנא, קרא תנאים אלה בקפידה, שכן השימוש בשירותי הספק או גלישה בשרת של הספק מעיד על הסכמתך להם.
 3. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

שירות אחסון אתרים

 1. הספק יספק ללקוח שירותי אחסון לאתר אינטרנט וכן שירותי תמיכה טכנית.
 2. תמיכה טכנית ניתנת ע"י פניה באמצעות טופס ליצירת קשר או בדואר אלקטרוני בלבד, עפ"י הפרטים המצוינים בעמוד יצירת קשר באתר הספק.

חופש הביטוי והוספת תכנים לאתר

 1. הנך מנוע מלפרסם באתר תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעות בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך, תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. הספק רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או פוגעים בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.
 2. הספק לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם, וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 3. זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום הינם חשופים לכל משתמשי האינטרנט והספק אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב ובאיזה אופן. על כן, הספק לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

הגבלת אחריות

 1. הספק יבצע כל שביכולתו על מנת להעניק את שירותיו על הצד הטוב ביותר.
 2. הספק אינו מתחייב שהשירות הניתן בשרת האחסון לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הספק, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. מובן שהספק יעשה כל מאמץ על מנת שהשירות לא יופרע.
 3. הלקוח אחראי לכל נזק אשר ייגרם לצד ג' כתוצאה מהפרת הסכם זה. הלקוח מתחייב לשפות את הספק על כל נזק ממוני או אחר שייגרם לו כתוצאה מפגיעה בצד ג' הנובעת מהפרת הסכם זה על ידי הלקוח או הנובעת ממעשה רשלני של הלקוח.
 4. המידע שתמסור לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט ואולי לאמצעי מידע נוספים. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטיך האישיים (כגון כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות לפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך בו. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

פרטיות

 1. הספק ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר או בשרת האחסון. במקרה זה רשאי הספק למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 2. הספק רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע במערכת, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת המערכת לצרכיך והעדפותיך האישיות.

שימוש לרעה

 1. כל ניסיון לפגוע באתרים המאוחסנים בשרת, באתרי אינטרנט אחרים, בפעילות השרת, בשרת עצמו, בשרתי החווה, בשרתים אחרים ברשת, במשתמשי האתרים, או בלקוחות הספק אסורים בהחלט.
 2. כל השירותים שאנו מציעים ישמשו למטרות חוקיות בלבד.
 3. כל ניסיון לשימוש לרעה מצד הלקוח יגרור נקיטת צעדים משמעותיים כגון השעיית חשבון האחסון, ביטול חשבון האחסון ללא החזר כספי ואף לצעדים אחרים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הספק.
 4. הלקוח אינו רשאי לעשות שימוש בתוכנות אשר צורכות משאבי מערכת מוגברים, ו\או אשר מנצלים שטחי אחסון רבים לרבות, הפעלת סקריפט בחשבונו המנצל באופן לא סביר את משאבי המערכת של השרת.
 5. הלקוח אינו רשאי לאפשר "אירוח" באתרו לצד ג' בלא קבלת רשות מוקדמת מהספק.
 6. הלקוח לא ינצל את מערכות הספק או יפגע בהן, לרבות בשרתי הספק או במי מלקוחותיו.

אבטחה

 1. הספק לא יהיה אחראי על חומר שימחק לך מהאתר או מפריצות זדוניות אליו. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות. הקפד לבדוק את מי אתה מצרף להרשאות הניהול של האתר שלך.
 2. חלק מהכלים באתר מאפשרים לחסום עמודים או מידע מסוים בפני משתמשים שונים או בכלל. הספק לא מתחייב שמידע זה חסום היטב ושלא יהיה ניתן להגיע אליו גם ללא הרשאות מתאימות. מומלץ לא להעלות מידע חשוב או סודי, הספק לא מתחייב לאבטחתו במערכת.

גיבויים

הספק לא יהיה אחראי על גיבוי האתר של הלקוח ובאחריות הלקוח ליצור עותק מכל דבר שהוא מעלה למערכת. הספק יעשה את המקסימום לשמור על המידע והחומר המצוי במערכת של הלקוח כולל גיבויו אך אין הוא יכול להיות אחראי עליו.

תעבורת נתונים

 1. הספק מגביל את תעבורת הנתונים בהתאם לחבילת האחסון הנרכשת, אך אם וכאשר אתר מסוים יחרוג מהגבלה זו פעילות האתר לא תיפסק מיידית והספק יאפשר לו להמשיך לעבוד עם האתר שלו לזמן לא מוגבל ובהתאם להחלטתו של הספק.
 2. הספק שומר לעצמו את הזכות להוריד מהשרת ללא הודעה מוקדמת אתרים שיהפכו ל"מונופול" בשרת וינצלו באופן בוטה את משאבי השרת.

מדיניות תשלום

 1. למרות שלספק הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי הספק בכל עת, הרי שהמחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש.
 2. במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, הספק עשוי להשעות באופן מיידי את השירותים אותם הוא מספק ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
 3. הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית לספק על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.
 4. חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות דואר ישראל בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח.
 5. תשלום באמצעות הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.
 6. ללקוחות מישראל כל התשלומים הינם במטבע ישראלי – ש"ח.
 7. לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש.

הפסקת שירותי האחסון לאתר

לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירותינו קודם סיום תקופת ההתקשרות יוכל לעשות זאת, אך לא יהיה כל החזר כספי מצד הספק.

הקפאת פעילות האתר

לקוח שיהיה מעוניין להקפיא את השימוש בשירותינו יוכל לעשות זאת, אך ידע שתקופת המנוי לא תיעצר בזמן זה והיא תמשיך להיספר.

משתמשי קצה באתרך

 1. "משתמש קצה" מתייחס לכל גולש שמבקר באתר שלך (לא משנה באיזה אמצעי הוא גולש באתר שלך).
 2. הספק לא ישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בינך לבין משתמש הקצה ולא יתערב בשום מקרה ביניכם.
 3. תנאי שימוש אלה חלים גם על הגולש באתר והלקוח מחויב לידע אותו על כך, אחרת יכול הלקוח לשאת באשמה.

רכישה וניהול תיבות דואר - Email

 1. הספק מאפשר ללקוח לרכוש תיבות דואר תחת שם המתחם שלו.
 2. הספק לא אחראי להודעות הנכנסות דרך תיבה זו, לרבות הודעות שמכילות וירוסים ועל הלקוח להגן על עצמו מפני מזיקים אלה.

פרסומות דואר אלקטרוני מסחריות - דואר זבל - SPAM

 1. בשום אופן אין לבצע משלוח ספאם דרך שירותי הספק או באמצעות שירותים של חברה אחרת. אם ביצוע ספאם בכל אמצעי פנימי או חיצוני יגרום לבעיה מסוימת בשרתי הספק או בעבודה השוטפת של הספק, יוכל הספק להשתמש בכל אמצעי שעומד לרשותו לרבות הפסקת השירותים שהלקוח מקבל מהספק כולל אפשרות להורדת האתר מהרשת ללא הודעה מוקדמת.
 2. חלק מהכלים במערכת מאפשרים ללקוח לשלוח הודעות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, כגון דיוור בהודעות דואר אלקטרוני. אסור בשום פנים ואופן לנצל כלים אלה למשלוח הודעות ספאם. הספק רשאי להפסיק את פעילות האתר של הלקוח שניצל כלים אלה לשימוש לא ראוי בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.
 3. אין לבצע שליחת דואר זבל גם דרך שרתים אחרים. אתר שיבצע זאת עלול להיחסם ויהיה עליו לשפות את הספק בכל נזק שייגרם לו בשל כך.

כותרת בתחתית האתר

 1. הספק רשאי להוסיף בתחתית האתר שורה או לוגו שיקושרו לאתר הספק (קרדיט).
 2. הספק לא מחויב להסיר קישור זה והוא רשאי לשנות את עיצובו ואת המקום אליו הוא מפנה בכל זמן.

בנק שעות

 1. הספק נותן ללקוח אפשרות לרכוש "בנק שעות" לטיפול שוטף באתר שלו.
 2. התשלום עבור שעות העבודה ייעשה מראש.
 3. שעות העבודה הן עבור ניהול התוכן באתר הלקוח ולא בעבור בניית האתר או הקמת האתר.
 4. בנק השעות אינו לצורך התייעצות טלפונית, פגישות בבית הלקוח או פגישות במשרדי הספק אלא אך ורק בעבור עבודה על אתר האינטרנט של הלקוח.
 5. טיפול וביצוע העבודה יהיה עד 3 ימי עסקים מרגע שליחת החומרים על ידי הלקוח.
 6. שליחת החומרים תיעשה על ידי הלקוח במייל בלבד, למייל שהוגדר מראש ולא בשום אמצעי תקשורת אחר.
 7. לאחר כל עדכון ישלח ללקוח מייל ובו עדכון לגבי השינויים שביקש.

חנות וירטואלית

בעסקה להקמת חנות וירטואלית, יסכים הלקוח בנוסף, גם לתנאים הבאים:

 1. אין הספק לוקח אחריות על אבטחת החנות.
 2. על הלקוח להיות אחראי על המידע שמתקבל מהגולש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, והספק לא ישא בשום אחריות בנושא זה.
 3. חברות האשראי מחייבות בעלי עסקים לעבור אישור אצלם ועל הלקוח האחריות הבלעדית לעשות זאת. לספק אין את היכולת לעקוב אחרי נושא זה.
 4. כאשר הלקוח בוחר לחייב את הגולש באמצעות חברות צד שלישי, לדוגמא Paypal, הספק לא יהיה אחראי לטיב חברות אלו ולא יקח אחריות על אופן העבודה שלהן.

על הגולש שנכנס לחנות הוירטואלית של הלקוח, להסכים גם כן לתנאים הבאים (על הלקוח החובה לעדכן את הגולש בפרטים אלה):

 1. הספק לא צד בעסקה ובכל בעיה עליו להפנות אותה לבעל האתר.
 2. הגולש מודע שעליו לבדוק האם קיימת אבטחה באתר ואת טיב האתר שהוא רוצה לספק לו מספר כרטיס אשראי עבור רכישת מוצרים באתר.

שינויים בתנאי השימוש

 1. הספק רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש.
 2. הספק יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה תאריך פרסומם.

כללי

 1. העביר הספק את זכויותיו בשרתי האחסון או כל חלק מהם, לצד שלישי, יהיה רשאי הספק להמחות את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה.
 2. הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר הספק ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
 3. אי קיום של סעיף ממסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של השירותים הניתנים ללקוח וללא כל התראה מוקדמת.
 4. הספק יהיה רשאי למחוק את האתרים של אלה שעוברים על תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם.
 5. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 6. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל.